15
: 1
: 50 .
: 7
: 15.7 .

-

.
80% . 0.1 20 .
...
#
8692 20.08 . 99.50% 20.00 .
8691 Janna Kocharowa0.60 . 67.19% 0.43 .
8690 20.08 . 99.50% 20.00 .
8689 0.18 . 50.00% 0.10 .
8688 0.18 . 50.00% 0.10 .
8687 0.28 . 30.30% 0.10 .
8686 Edgar Oganesov19.98 . 99.50% 19.90 .
8685 Edgar Oganesov20.08 . 99.50% 20.00 .
8684 Edgar Oganesov20.08 . 99.50% 20.00 .
8683 Edgar Oganesov18.98 . 99.47% 18.90 .